وبلاگ چک منبایگانی‌های صدور چک | وبلاگ چک من

برچسب: صدور چک

در چه زمانی که صادر کننده چک تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرد؟

مواردی که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست : هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر…